Untitled Document

English |Mape | Misli poznatih

 
 

Prva godina | Druga godina | Treća godina | Četvrta godina

 

Prva godina

Zajednički predmeti

Uvod u informatiku

Cilj predmeta:
Da u sklopu osnovnog akademskog programa osposobi studente za razumevanje i primenu informacionih tehnologija, i usvajanju znanja o njima.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: dr Ljiljana Stanojević, docent

Literatura
Dr Jasmina Novaković, dr Dragan Milanović, dr Alempije Veljović, Poslovna informatika,, Beograd, Megatrend univerzitet 2005.

 

Matematika

Cilj predmeta:
Da u sklopu osnovnog akademskog programa osposobi studente za razumevanje i primenu matematike u ekonomiji i omogući praćenje svih ekonomskih predmeta u kojima se koristi matematički aparat, kao i da omogući uključivanje studenata u radni proces.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: dr Vojislav Andrić, docent

Obavezna literatura:
1. dr Dušan Joksimović: Poslovna Matematika - Megatrend, Beograd, 2003.
2. dr Dušan Joksimović: Zbirka zadataka iz poslovne matematike, Megatrend, Beograd, 2004.

 

Engleski jezik 1

Cilj predmeta:
Potpuno ovladavanje svim jezičkim veštinama: razumevanjem govora, govorom, čitanjem, pisanjem i  prevođenjem u oblasti poslovnog engleskog jezika na nižem srednjem nivou znanja.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: mr Ksenija Maltez

Obavezna literatura:
1. Market Leader ( course book ), Pre-intermediate Business English, David Cotton, David Falvey, Simon Kent
2. Market Leader (practice file ), Pre-intermediate Business English David Cotton, David Falvey, Simon Kent

 

Francuski jezik 1

Cilj predmeta:

Uvod u osnove francuskog jezika, i posebno poslovnog francuskog jezika.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: Ljiljana Volf

Obavezna literatura:
1. Gruneberg A., Tauzin B., Comment vont les affaires, Hachette FLE, Paris 2001 (1-5)
2. Gruneberg A., Tauzin B., Comment vont les affaires, Hachette FLE, Paris 2001, Radna sveska.

 

Opšta geografija

Cilj predmeta:
Sticanje znanja koja doprinose razumevanju složenih funkcijskih veza u realnom geografskom prostoru između prirode, stanovništva i privrede u različitim geografskim regijama.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: prof. dr Milomir Stepić

Obavezna literatura:
1. Jovanović V.- Globalna geografija, Univerzitet Megatrend, Beograd, 2005
2. Brown at.al. State of the world, the Worldwatch institute, Washington

 

Sociologija

Cilj predmeta:
Savladavanje osnovnih socioloških odrednica društvenog razvoja i prakse savremenog društva sa metodologijom istraživanja društvenih pojava, odnosa i procesa i sa posebnim naglaskom na društvene aspekte informacionih tehnologija  umreženo društvo.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: prof. dr Darko Marinković

Obavezna literatura:
1. Pantelić-Vujanić S.- Savremena sociologija, Megatrend univerzitet, Beograd, 2006;

 

Mikorekonomija

Cilj predmeta:
Predmet teba da pruži studentima osnovna znanja o racionalnom ponašanju proizvođača i potrošača na tržištu, kao i načinu funkcionisanja tržišnog mehanizma.

Uslovljen: Da
Poznavanje Ekonomske istorije do pojave kapitalizma

Predavač, profesor: prof. dr Branislav Pelević

Obavezna literatura:
1. Prof.dr Dragana Gnjatović,"Osnovi Mikroekonomije", Megatrend univerzitet primenjenih nauka,Beograd,2004.

 

Ekonomska istorija sveta

Cilj predmeta:
Sticanje znanja o razvoju privrede, kako realnog, tako i monetarnog sektora, od najstarijih vremena do kraja srednjeg veka. Upoznavanje sa opštom i nacionalnom ekonomskom istorijom.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: prof. dr Biljana Stojanović

Obavezna literatura:
1. dr Biljana Stojanović, Ekonomska istorija sveta do 16. veka, Megatrend univerzitet primenjenih nauka 2005.

 

Ekonomska statistika

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima verovatnoće i statističkog zaključivanja i osposobljavanje studenata za primenu verovatnoće i statistike u donošenju poslovnih odluka, u analizi ekonomskih kretanja, analizi ostvarenih rezultata i sl.

Uslovljen: Ne

Predavač, profesor: prof. dr Dragana Milojić

Obavezna literatura:
1. dr. Dušan Joksimović Zbirka zadataka iz poslovne statistike, Megatrend univerzitet, Beograd, 2003. god.
2. dr. Dušan Joksimović  Poslovna statistika, Megatrend univerzitet, Beograd, 2006. god.

 

Sajt Univerziteta
 Untitled Document

 

 

www.megatrend-edu.net/gef

Vrh strane UpisMisija ProfesoriKontakt

© GeoEkonomski fakultet - Megatrend univerzitet, Beograd