Fakultet za kompjuterske nauke

Rukovodstvo fakulteta

DEKAN

Prof. Dr Siniša Rankov

Vanredni profesor Siniša Rankov, dipl.ek rođen je 03.08.1946. u Vršcu. Ekonomski fakultet završio je u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Poslediplomske studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, smer za Upravljanje proizvodno-poslovnim sistemima (Computer sciences). Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu za primenjene studije MEGATREND Beograd, Fakulteta za menadžment u Valjevu. Radio je na univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, u redovoj nastavi Fakulteta tehničkih nauka (predmeti: Operaciona istraživanja, Inženjerska ekonomija, Organizacija rada) i na naučno-istraživačkim projektima na Istitutu za mašinstvo na katedri za Industrijske sisteme, koji su rađeni za Naučnu zajednicu Vojvodine i proizvodne organizacije iz oblasti elektro mašinogradnje, proizvodnje alatnih mašina i drugih proizvodno tehničkih delatnosti, odn. oblasti upravljanja proizvodno-poslovnih sistema i primene informacione tehnologije. Radio je na univerzitetu Megatrend, Fakultet za poslovne studije, Beograd na predmetima Elektronsko poslovanje, Upravljanje finansijskim rizicima, Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu, Internet poslovno programiranje, u redovoj nastavi i na master studijama. Oktobra 2011 izabran je za Dekana Fakulteta za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta.

Boravio je u Engleskoj (sa prekidima), na učenju jezika, specijalizacijama u upravljanju poslovnim sistemima i radu u fabrikama, u periodu od 12 mes. U periodu od 2 mes u Francuskoj na učenju jezika i administraciji poslovanja.

Boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama (USA) na specijalizaciji i redovnom radu u New York Agency (Banka Udružene beogradske banke, Beograd), kao Direktor AOP/EDP(Automatska Obrada Podataka/Electronic Data Processing Department) i operativne bankarske tehnologije. U funkciji direktora je organizovao informacioni sistem, postavio, vodio razvoj Sektora za Automatsku obradu podataka i bankarsku tehnologiju, odn. rukovodio u periodu od 2 god.(1984-1986) kompleksnim bankarskim i informatičkim poslovima.

U toku radnog veka bio je na različitim funkcijama iz domena naučno-istraživačkog rada, član ili predsednik različitih stručnih komisija i tela, naučno-istrazivačkih timova i grupa, rukovodilac projekata iz bankarske tehnologije, operativne tehnologije u elektronskim plaćanjima, razmene podataka, upravljanja sistemima elektronskih plaćanja i SWIFT tehnologijom, razvojnih projekata iz domena platnog prometa sa inostranstvom, upravljanja sistemima velikih plaćanja ili član timova u različitim projektnim timovima iz domena elektronskog plaćanja, upravljanja bankarskom tehnologijom i finansijskim procesima.

U domenu poslovnih edukacija održavao je i učestvovao u organizovanju seminara i kurseva iz elektronskog plaćanja i SWIFT tehnologije, za poslovno bankarstvo i Udruženje banaka, odn. Privrednu komoru Jugoslavije.

Na osnovu odluke Savezne vlade bio je član ekspertskog tima-grupa za tehnički razvoj, koji je Savezna vlada formirala za potrebe organizovanja i implementacije novog modela platnog prometa u zemlji.

U okviru upravljanja projektima radio je na više od 30 projekata iz oblasti bankarstva, ekonomije, informacione tehnologije, organizacije proizvodno poslovnih sistema, organizacije i upravljanja poslovnim procesima u bankarstvu i domenu SWIFT tehnologije, elektronskog plaćanja, objavio na različitim naučno-stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, u naučno-stručnim časopisima preko 50 radova iz različitih naučnih i poslovnih oblasti, objavio 2 udžbenika i monografiju iz domena strateškog upravljanja sistemima velikih plaćanja. Bio je mentor na izradi master radova (5), na izradi magistarskih teza (2), na izradi doktorskih disertacija (5) i član komisija značajnog broja master radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Bio je direktor u JIK Banci, Narodnoj banci Jugoslavije, Narodnoj banci Srbije, predsednik jugoslovenskih banaka za članstvo i SWIFT tehnologiju (11 god:1994-2004) prema SWIFTu BELGIJA, član European SWIFT Alliance grupe za SWIFT tehnologiju (ESA) (3 god:2001-2004) za međunarodna plaćanja i hartije od vrednosti, član nadzornog odbora ItSMF Srbija, Davanje naučne ocene za monografije Zadužbine Andrejević, Predsednik komisije za nostrifikaciju inostranih diploma na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta.

U toku radnog veka stekao je veliko i značajno praktično iskustvo iz tehnologije, informacione tehnologije i primene, organizacije i funkcionisanja poslovnog bankarstva (ukupno18 godina u JIK Banci Beograd, Beogradskoj banci, i N.Y.Agency Banka UBBB u SAD), iz organizacije, tehnologije i upravljanja procesima u Narodnoj banci (Narodna Banka Jugoslavije i Narodna Banka Srbije) u periodu od 10 god., znači sa iskustvom od 28 god. praktičnog bankarskog, finansijskog, informatičkog isksustva u domenima organizovanja, menadžmenta u ekonomiji, tehnologije i upravljanja poslovnim, finansijskim i bankarskim procesima i primeni informacione tehnologije.

Bio je član redakcije časopisa i član značajnog broja uređivačkih odbora, redakcionih odbora i programskih odbora naučno stručnih skupova, savetovanja i simpozijuma (BELT – Berzansko Elektronsko Trgovanje, JUPITER konferencija, SKUPS, IPM – Industrija prerade metala, Nacionalni savet za platne kartice UBJ – Udruženja banaka Jugoslavije, Tehnički komitet vlade za prenos platnog prometa u poslovne banke).


 

PRODEKAN ZA NASTAVU

Docent dr Perica S. Štrbac, dipl. ing.

Dr Perica Štrbac rođen je 1.1.1968. godine u Drvaru. Pohađao je srednju elektrotehničku školu u Ključu gde je bio učenik generacije. Završio je Vojnotehnički fakultet (Zagreb-Beograd , po programu Hjustonskog univerziteta), smer elektro, grupa za informatiku, specijalnost hardver, prosečnom ocenom studija 9.73. Diplomirao je 1992. godine na temi "Zahvat podataka sa proizvoda" ocenom 10.00. Ova tema je realizovana razvojem hardvera i softvera kojima je omogućena podrška mestima prodaje (POS - eng. Point of Sale) baziranim na bar-kodovima. hardver je realizovan kao PC kartica, a aplikativni i drajverski softver su realizovani u Turbo Pascal-u. Primljen je na konkursu Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije 1993. godine kako prvi na listi stipendista za oblast informacionih tehnologija. Godine 1992. upisao je poslediplomske studije na ETF-u u Beogradu na katedri računarske tehnike, smer mikroprocesorski sistemi. Prosečna ocena poslediplomskih studija je 10.00. Magistrirao je 1996. godine na temi “Nadgradnja Petri-mreža za modelovanje, simulaciju i analizu računrskih sistema”, na ETF-u u Beogradu. Doktorirao je 2002. godine na temi “Jedan pristup modelovanju komunikacionog protokola primenom nadgrađenih Petri-mreža”, na VTA u Beogradu. Godine 2005. postaje docent na VTA u Beogradu iz oblasti mikroprocesorskih sitema. Docent iz oblasti računarstva postaje 2008. godine na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Zaposlen je od 1992. godine i paralelno sa akademskim ima 16 godina inženjerskog radnog staža. Godine 1993. počeo je sa istraživanjem nadgradnje Petri-mreža, kod profesora Mlađena Đurašinovića na VTA u Beogradu i kod profesora Borivoja Ž. Lazića na ETF-u u Beogradu. Sarađivao je sa Vojnom akademijom (1992 – 2008). Reference su: vođenje diplomskih radova i objavljivanje radova iz oblasti Petri-mreža ( modelovanje, simulacija i analiza paralelnih procesa i mikroprocesora), te predavanja. Na Vojnoj akademiji u Beogradu predaje kao docent od 2005. godine predmete: mikroprocesorski sistemi, arhitektura i organizacija računara klasama informatike i vazduhoplovne tehnike. Vodio je pet diplomskih radova na VTA u Beogradu baziranih na Petri-mrežama. Njegovi učenici su danas zaposleni u Microsoft-u u Redmondu, ili su doktorirali ili pred odbranom magistarskih ili doktorskih teza. Od 2007. godine na Megatrend univerzitetu predaje predmete: poslovna informatika, mrežno računarstvo, simulacija i modeliranje, internet poslovno programiranje, računarska grafika i objekt-orijentisano programiranje. Trenutno se bavi istraživanjem primene nadgrađenih Petri-mreža za modelovajne, simulaciju i analizu paralelnih procesa, OpenGIS standardom, OpenGL tehnologijom i bankarskim transakcijama (ISO8583 sistem poruka) te izradi 3D alata koji podržava formalnu teoriju nadgrađenih Petri-mreža u trodimenzionalnom prikazu mreže. 

 

STUDENT PRODEKAN

Marko Đinović


Završio je srednju Politehničku Akademiju na Novom Beogradu. Paralelno sa studiranjem na Fakultetu za kompjuterske nauke radio u Zavodu za obračune i plaćanja Narodne banke Srbije i u nekoliko privatnih preduzeća. Uspesno usklađuje poslovne i akademske obaveze. Odslušao MSCE u leto 2004. godine. Trenutno je druga godina Osnovnih akademskih studija. Planira da upiše Diplomske akademske studije na Fakultetu za kompjuterske nauke.
 
 
Navigacija: Home Fakultet Rukovodstvo fakulteta